Język polski dla obcokrajowców to seria nowych, atrakcyjnych kursów przeznaczonych dla osób, rozpoczynających naukę języka polskiego metodą bezpośrednią.

Podręcznik dla początkujących na poziomie A1 jest podzielony na 15 lekcji, podczas których słuchacze poznają słownictwo i gramatykę języka polskiego jako obcego.
Zajęcia prowadzone metodą bezpośrednią pozwalają na aktywną, przystępną naukę języka obcego i utrwalenie nowopoznanego materiału w trakcie kontrolowanej przez lektora konwersacji. Podczas lekcji słuchacze uczą się tego, co podczas przyswajania języka jest najważniejsze - leksyki, czytania, konwersacji i rozumienia ze słuchu, dzięki czemu umieją posługiwać się językiem polskim w codziennych sytuacjach.

W naszej szkole prowadzimy zajęcia indywidualne i grupowe. Aby w pełni korzystać z zalet naszych kursów, nasi Słuchacze otrzymują dostęp do platformy e-learningowej oraz aplikacji mobilnej, gdzie mogą utrwalić przerobiony na zajęciach materiał i doskonalić swoje umiejętności.

Zapraszamy na kursy języka polskiego dla dzieci i dla dorosłych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny (2x50 minut).

 

Польский язык для иностранцев – это серия новых, привлекательных курсов для тех, которые начинают изучать полський язык как иностранный прямым методом.

В учебнике для начинающих на уровне A1 помещается 15 уроков, во время которых учащиеся изучают лексику и грамматику польского языка как иностранного.
Занятия, проводимые прямым методом, позволяют активно и доходчиво учиться польскому языку как иностранному и запечатлевать новый материал в ходе активной беседы, контролируемой лектором. Во время уроков курсанты узнают то, что является самым важным при изучении языка. Знакомятся с лексикой, чтением, развитием устной речи, а также восприятием на слух, благодаря чему они умеют использовать польский язык в повседневной жизни.

В нашей школе ведём индивидуальные занятия, как и в группах. Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами наших курсов, наши ученики получают доступ к платформе электронного обучения, а также к мобильному приложению, где могут запечатлить материал, изученный на занятиях и улучшить свои навыки.

Приглашаем на курсы польского языка для детей и для взрослых. Курсы проходят два раза в неделю по двум часам (2x50 минут).

 

 

 

 

 

Jak zapisać się na kurs? 

Skontaktuj się z nami:

- +48 500 - 751 - 203

sekretariat@easy-talk.edu.pl

Prowadzimy zapisy przez cały rok. Staramy się dopasować dni i godziny kursu do Twoich potrzeb.

 

Как записаться на курс?

Свяжитесь с нами:

- +48 500 - 751 - 203

- sekretariat@easy-talk.edu.pl

Ведём записи на курсы через весь год. Стараемся приспособить дни и время курсов к твоим потребностям.